wsaalogo

Welkom op de website van de Werkgroep Syncope en Autonome Aandoeningen.

6 juni 2024 jaarsymposium WSAA "Hart voor syncope" te Rotterdam!

Kantelproef cursus

Regelmatig worden eendaagde kantelproef cursussen georganiseerd.

Aankondiging gebeurt via mailing.

Om een idee van de inhoud te geven hieronder een algemene beschrijving:

Inhoud van de cursus
Kantelproeven ('tilt table tests') en statesten ('active stand') worden uitgevoerd om de oorzaak van wegrakingen te achterhalen of te begrijpen waarom mensen klachten krijgen tijdens staan. De testen berusten op het opwekken van de klachten waar het om gaat met metingen van vooral bloeddruk en hartslag. Als iemand tijdens de proef flauwvalt kan dat ingrijpend zijn voor
patiënten en hun familieleden, maar ook voor de artsen en paramedici.
Deze cursus geeft paramedici een bredere kijk op kantelproef en statest. Aan bod komen de medische problemen waar kantelproeven het meest voor worden aangevraagd, de
veronderstelde risico's alsmede praktische details van de uitvoering en de verslaglegging. De cursisten krijgen via practica ervaring in het registreren en interpreteren van de verkregen
signalen van hartslag, bloeddruk, video, en in mindere mate van het EEG.

Beoogde deelnemers
Paramedici (zoals laboranten klinische neurofysiologie, hartfunctielaboranten, andere functielaboranten, verpleegkundigen en physician assistants) die betrokken zijn of willen worden
bij de uitvoering van kantelproeven.
Arts-assistenten en medisch specialisten zonder ervaring met kantelproeven.
Accreditatie zal worden aangevraagd voor laboranten klinische neurofysiologie.